Studentenstatuut

Het studentenstatuut informeert studenten over hun rechten en plichten.

  

Rechten en Plichten

Het studentenstatuut informeert de studenten die ingeschreven staan aan de Universiteit Leiden over wat zij van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht. Het statuut geeft een overzicht van het onderwijsprogramma en de bijbehorende diensten en stelt de studenten op de hoogte van hun rechten en plichten. Het studentenstatuut bestaat uit twee delen:

  1. het opleidingsdeel dat bestemd is voor studenten van een bepaalde opleiding en
  2. het instellingsdeel dat voor iedere student gelijk is.


Opleidingsdeel

Het opleidingsdeel van het studentenstatuut is te vinden in de e-Studiegids. Het bevat

  • de Onderwijs- en Examenregeling (OER),
  • de nadere regels en richtlijnen van de examencom­missie,
  • een beschrijving van de studieopbouw, de ondersteunende faciliteiten die de student door de opleiding worden geboden,
  • de facultaire studentenvoor­zieningen,
  • de faciliteiten betreffende de studiebegeleiding.

Instellingsdeel

Het instellingsdeel van het studentenstatuut geeft een beschrijving van de rechten en plichten van studenten en bevat een overzicht van de rechtsbescherming van studenten. Het betreft de rechten en plichten die voortvloeien uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, vastgelegd in de "Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek" (WHW) en de daarmee samenhangende besluiten van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

Voorbeelden hiervan zijn: de inschrij­vingsprocedure, de Regeling financiële ondersteuning studenten 2000 en de bezwaar- en beroepsprocedures. Bovendien bevat het instellingsdeel een overzicht van de algemene universitaire voorzieningen voor studenten.