Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA)

Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) geeft studenten het recht op goede begeleiding in het eerste studiejaar en stelt tegelijkertijd eisen aan de studievoortgang.

  

Rechten en plichten

Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) geeft studenten het recht op goede begeleiding in het eerste studiejaar, bijvoorbeeld in de vorm van een studiementor.

Aan de andere kant worden er ook eisen aan de studievoortgang gesteld. Als een student niet aan deze eisen voldoet, dan krijgt hij of zij een negatief bindend studieadvies, en mag hij of zij vier jaar niet meer voor dezelfde opleiding, of een andere opleiding met dezelfde propedeuse, in Leiden inschrijven.


De BSA-norm

Een jaar telt 60 studiepunten, de hele bacheloropleiding 180 punten. Aan het eind van het eerste studiejaar moet een student ten minste 45 van het eerste studiejaar hebben gehaald en aan de aanvullende eis hebben voldaan indien zijn of haar opleiding die heeft vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Voldoet een student hier niet aan, dan mag hij of zij deze studie in Leiden niet voortzetten.

De BSA-norm voor deeltijdstudenten

Een deeltijdstudent, gestart in studiejaar 2012-2013, moet 40 studiepunten halen in de eerste twee jaar van zijn of haar inschrijving om door te kunnen gaan met de opleiding en – als de opleiding die stelt – aan de aanvullende eis(en) voldoen. 

Als een deeltijdstudent in 2013-2014 is gestart met zijn of haar deeltijdopleiding, dan moet hij of zij tenminste 30 studiepunten in het eerste jaar van inschrijving halen en aan de eventuele aanvullende eisen voldoen.

Studievertraging door persoonlijke omstandigheden

Wanneer een student te maken heeft gehad met studievertraging door persoonlijke omstandigheden moet de examencommissie daar rekening mee houden bij het uitbrengen van haar studieadvies als hij of zij die omstandigheden direct bij de opleiding heeft gemeld.

Uitschrijven vóór 1 februari
Een student die zich in het eerste jaar van inschrijving vóór 1 februari uitschrijft, krijgt in dat studiejaar verder geen studieadvies. Een nieuwe inschrijving voor de betreffende opleiding in een later studiejaar, wordt zover het deze regeling betreft dan beschouwd als een eerste inschrijving.

Van voltijd naar deeltijd en omgekeerd 
Een voltijdstudent die zich vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving zijn of haar inschrijving als voltijder beëindigt en zich als deeltijdstudent inschrijft, dan wordt de student voor de regeling Bindend Studieadvies als deeltijdstudent beschouwd. Een voltijdstudent die zijn of haar inschrijving van voltijd in deeltijd na 1 februari wijzigt, wordt voor deze regeling als voltijdstudent beschouwd. Een deeltijdstudent die zijn of haar inschrijving van deeltijd wijzigt in voltijd, wordt voor deze regeling vanaf het moment van verandering als voltijdstudent beschouwd.

Meer weten?

Regeling bindend studieadvies