Spelregels

Ben jij een geboren straatfotograaf? Of juist helemaal niet, maar heb je wel een briljante foto die het dagelijks leven op straat verbeeldt? Doe dan mee aan de ‘Street Life’ fotowedstrijd van het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en studievereniging Itiwana. Stuur vóór 20 april je foto in. 

 

‘Street Life: Het leven van de straat’

Wij dagen jullie – studenten, docenten, medewerkers, PhD’s en minoren van ons instituut – uit om weer je visueel antropologische talent te laten spreken met een foto voor de Fotowedstrijd Antropologie. Dit jaar is het thema ‘Street Life: Het leven van de straat’.

Op straat gebeurt het! Of het koud of warm is, of je nu rijk of arm bent, en of je in een afgelegen buurt in een ontwikkelingsland komt of juist in een complexe metropool; op straat wordt geleefd. Welke invloed heeft die omgeving op het sociale leven en de activiteiten van mensen? Welk onderscheid maken we in mensen op straat? Waarom is het interessant voor antropologen om het dagelijks leven van mensen op straat te onderzoeken? Een foto zegt soms meer dan duizend woorden…

….en een prijs winnen met zo’n foto is natuurlijk helemaal geweldig! Naast eeuwige roem voor een aantal geselecteerde foto’s voor de expositie in de instituutshal (op de 3e verdieping van de FSW; vorig jaar waren dit er 11), zijn er prachtige prijzen voor de top 3 fotografen. De eerste prijswinnaar sleept sowieso de felbegeerde beker en een 'In Beeld' publicatie in de ICA editie ‘Leven’ in de wacht en krijgt een mooi kado mee naar huis, gewild door zowel fotografen als antropologen.

Vorig jaar sleepten een bachelorstudent en twee masterstudenten de prijzen binnen, dus we zijn benieuwd wie dit jaar er vandoor gaat met de beker. Of wie er een eervolle plek krijgen in de expositie in de instituutshal.

Grijp dus je kans om je mooiste foto aan de buitenwereld te laten zien!


Waar moet de foto aan voldoen?

 • 1 kleurenfoto (géén zwart-wit) per persoon, als bijlage in e-mail

 • Vóór 20 april 2016 gestuurd naar fotowedstrijdCAOS@gmail.com

 • De foto sluit aan bij het thema ‘Street Life’ en er staan mensen op de foto

 • Formaat: JPEG, minimaal 2 MB en 300 dpi

 • Verhouding: 2:3 (vergroting 40x60 mogelijk)

 • Stuur een motivatie/beschrijving mee waarin je vermeldt:

  • Motivatie: Titel, wat er te zien is op de foto, wat de link is met het thema ‘Street Life’ en vanuit welk visueel antropologisch perspectief je dit beeld hebt gemaakt. Wat voegt het toe aan onze kennis over het leven op straat? Waarom is juist een beeld hiervan belangrijk? (max. 100 woorden)
   Dit gebruiken we ook voor de tekst onder de foto als deze in de expositie komt.
  • Plaats en datum van de foto
  • Jouw naam en categorie (BA student, MA student, PhD student, docent, medewerker, minor van het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie)
  • Jouw e-mailadres
 • Foto’s mogen bewerkt worden binnen de volgende grenzen: 

  • Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnedes, verscherpen, contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.
  • Niet toegestaan is het clonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen, teksten of passepartouts toevoegen.
  • Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn. Dus geen creatieve filters. Het gaat om de foto’s en niet om digitale kunst.
 • Als je een foto instuurt, ga je akkoord dat jouw foto gebruikt wordt op de websites en facebook van Itiwana en het Instituut CAOS en mag worden geëxposeerd in de gang op de 3e verdieping van de FSW. De naam van de fotograaf wordt bij plaatsing vermeld.


De jury

Dr. Mark Westmoreland is Universitair Hoofd Docent en Directeur van de Leiden School of Visual Ethnography van het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Daarnaast is hij redacteur van Visual Anthropology Review en prijswinnend filmmaker met publicaties in diverse academische tijdschriften en kunstcatalogi. Zijn expertise is de contemporaine Arabische visuele cultuur, daarin richt hij zich op de cruciale rol van video activisme bij de opstanden in Egypte en experimentele documentaires over het politieke geweld in Libanon.


Drs. Merlijn Michon is antropoloog en professioneel fotograaf in Amsterdam. Hij is eigenaar van Merlijn Michon Fotografie en mede-oprichter van Bureau Wijkwiskunde, een stadsantropologisch bureau waar antropologen samenwerken met architecten, planologen, fotografen, grafisch vormgevers, filmers en webbouwers. Ze voeren projecten uit ter verbetering van wijken in opdracht van gemeenten, woningcorporaties, bedrijven, welzijnsorganisaties en bewonersgroepen. Hun onderzoeksresultaten worden creatief en beeldend weergegeven, met veel grafisch ontwerp en fotografie.

Een mooi praktijkvoorbeeld van de mix van antropologie, fotografie en het leven van de straat, waar Merlijn in zijn keynote over zal vertellen.


Eliza Jordaan is tweedejaars student Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. In haar examenjaar op de middelbare school maakte ze al een documentaire over identiteit. Direct daarna kwam ze naar Leiden voor Visual methods en Visual Ethnography en ze volgt nu het vak Media Worlds. Naast haar studie heeft ze al verschillende cursussen fotografie gevolgd en is ze actief in verschillende fotocommissies. Portretfotografie en straatfotografie zijn haar specialismen. Afgelopen oktober hing een deel van haar fotowerk op de Affordable Art Fair Amsterdam.


Nola der Weduwe is derdejaars student Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Ze specialiseert zich in Zuidoost Azië en Visual Methods. Ze fotografeert zelf veel en heeft ook vakken fotografie gevolgd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Ze heeft zelf aan veel fotowedstrijden meegedaan en neemt haar camera altijd mee op pad. Ook deed ze op de middelbare school al veel met fotografie; voor haar eindexamen organiseerde ze een eigen expositie en ze deelde een expositieruimte in Hong Kong.


28 april 2016: Prijsuitreiking

Op donderdag 28 april vindt de prijsuitreiking plaats om 17:00h in de Centrale hal van de FSW. Voor de winnaars bekend worden gemaakt en ook de andere foto's van de fototentoonstelling worden onthuld, zal gastspreker en jurylid Merlijn Michon een 'keynote speech' geven over visuele antropologie en stadsfotografie in zijn eigen praktijk bij Bureau Wijkwiskunde. 

Zet 'm alvast in je agenda!

ENGLISH: The rules, jury and award ceremony

Are you a born street photographer? Or not at all, but you do have a brilliant image of daily life on the streets? Send it in for the 'Street Life' photo contest of the Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology and Itiwana before April 20th!

‘Street Life: Het leven van de straat’

We challenge you - students, faculty, staff, PhD students and minors of our Institute - to expose your visual anthropological talent with a photo. This year's theme of the Anthropology Photo Contest is ‘Street Life: Het leven van de straat’.

The streets are alive! Whether it's hot or cold, whether you're rich or poor, and whether you are in a remote area in a developing country or in a complex metropolis; life on the streets is fascinating. What impact does this environment have on people’s social life and activities? What difference do we see in the various people on the street? What makes it interesting for us anthropologists to study people’s everyday life on the streets? Sometimes a picture is worth a thousand words ...

... and winning an award with such an image is totally awesome! Besides eternal fame for the photos selected for the exhibition in the hall of the institute (on the third floor; last year, there were 11), there are great prizes for the top three photographers and the first prize winner will go home with the coveted cup and a cover photo on the ICA edition "Life".

So grab your camera and show your best photos to the world!


The rules

 • 1 color photo (no black-and-white) per person, as an attachment in e-mail

 • Sent in before 20 April 2016 to fotowedstrijdCAOS@gmail.com

 • Consistent with the theme 'Street Life' and there are people in the picture

 • Format: JPEG, at least 2 MB and 300 dpi

 • Scale: 2:3 (magnification 40x60 possible)

 • Send in the photo with a motivation / description in which you include:

  • Motivation: Title, what the picture is about, what the link is with the theme 'Street Life' and from which anthropological perspective you have created this image. What does it add to our understanding of life on the streets? What is the value of a visual reflection of this?(Max. 100 words)
   We will also use this text under the picture if it is selected for the exhibition.
  • Place and date of the photo
  • Name and category (BA student, MA student, PhD student, faculty, staff, minor of the Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology)
  • E-mail address
 • Editing of the photo is allowed within the following limits:

  • Cropping, sharpening, contrast, brightness, shadows, highlights, and adjustment of white balance. It is also allowed to retouch small disturbance on the photo.
  • Not permitted is the cloning of elements from other images, adding or deleting defining elements, texts or frames
  • Photos may not be edited in an artistic approach. So no creative filters. It is about the photo, not digital art.
 • If you submit an image, you agree that your photo may be used and published on the websites and facebook pages of Itiwana and the Institute CAOS and exhibited in the hallway on the 3rd floor of the Faculty building. The photographer's name will be mentioned when used.


28 april 2016: Award Ceremony

Thursday 28 April 2016 the award ceremony will be held at 17:00h in the central hall of the Faculty building. Before announcing the winners, a keynote speaker will give a short talk on visual anthropology and street photography in practice. After the the official award ceremony there will be drinks and you can have preview of the new exposition of the Institute's hallway.