Tarieven en integrale kostprijs

De tarieven die u moet gebruiken bij de berekening van de integrale kostprijs van werken voor derden, worden jaarlijks vastgesteld door het College van Bestuur en zijn op te vragen bij de financiële afdeling van uw eenheid.

De vergoeding die de universiteit voor een opdracht dient te ontvangen, wordt gebaseerd op de berekening van de  integrale kosten van het project. De Regeling Werken voor Derden geeft het kader waarbinnen de berekening van de integrale kostprijs moet plaatsvinden.
Wanneer de dienstverlening wordt verrekend middels ingezette capaciteit in uren, dient de tarieflijst gebruikt te worden bij de berekening van de integrale projectkosten en het opstellen van de projectbegroting. Dit geldt voor dienstverlening aan zowel externe organisaties als aan andere eenheden binnen de universiteit. Indien sprake is van een subsidie zullen de subsidievoorwaarden van belang zijn om de te ontvangen vergoeding te bepalen.

Om de integrale kosten te bepalen moet de volgende berekening worden aangehouden, waarbij meerjarige projecten per jaar worden berekend, rekening  houdend met de indexering:
(verwacht aantal uur x integraal uurtarief ) + overige directe kosten.

6 Tariefgroepen

Bij de berekening van de integrale kostprijs wordt gewerkt met de volgende 6 tariefgroepen:

  • Personele lasten exclusief overige personele lasten
  • Personele lasten inclusief overige personele lasten
  • Personele lasten inclusief overige personele lasten en facilitaire lasten
  • Facultair tarief
  • Facultair tarief plus huisvestingslasten
  • Integraal tarief

Tarieflijst

Op basis van de actuele inzichten wat betreft de personeelstarieven en de vastgestelde begroting worden de tarieven binnen de 6 tariefgroepen jaarlijks vastgesteld door het College van Bestuur.

De tarieflijst bevat naast een tarief op jaarbasis, ook een tarief op uurbasis. Bij de berekening van de uurtarieven wordt gebruik gemaakt van verschillende getallen voor het aantal productieve uren per jaar. Agentschap NL heeft toestemming verleend om de tarieven van tariefgroep 6 te gebruiken voor de begroting en afrekening van de subsidies die vallen onder de Kaderregeling EZ subsidies.

De tarieflijst, die moet worden gebruikt bij de opstelling van begrotingen en afrekeningen van werken voor derden, kunt u opvragen bij  de financiële afdeling van uw eenheid, die tevens verdere informatie kan verstrekken.

Laatst Gewijzigd: 23-11-2015