Integriteit en nevenwerk

Gedragscode Integriteit

Het College van Bestuur hecht grote waarde aan integriteit in brede zin: in de wetenschap, in bestuur en in de bedrijfsvoering. In de Gedragscode Integriteit Universiteit Leiden 2016 zijn de voornaamste bepalingen op het gebied van integriteit overzichtelijk bij elkaar gebracht.

Gedragscode Integriteit

Wetenschappelijke integriteit

Binnen de universiteit zijn alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek verantwoordelijk voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te worden nageleefd.

Regeling Wetenschappelijke Integriteit


Nevenwerkzaamheden

De regeling nevenwerkzaamheden verplicht alle medewerkers onder bepaalde voorwaarden hun nevenwerkzaamheden te melden en daar toestemming voor te verkrijgen.

Kaderregeling nevenwerkzaamheden

Laatst Gewijzigd: 28-10-2016