Rechten en plichten van student met functiebeperking vastgelegd in protocol

Studenten met een functiebeperking kunnen een beroep doen op universitaire voorzieningen die het hen mogelijk maken de studie tot een goed einde te brengen. Rechten en plichten van universiteit en student liggen nu vast in een protocol.      

Studie-uitval voorkomen

Rond de 10% van de studenten kampt met een functiebeperking. Dat kan een psychische of – al dan niet zichtbare - lichamelijke beperking zijn, variërend van verlamming tot dyslexie, van MS tot autisme. Het protocol bevat richtlijnen om de studievertraging van studenten met een beperking te minimaliseren, de studeerbaarheid van de opleiding te verbeteren en studie-uitval te voorkomen. Het is de concretisering van het wettelijk recht voor alle studenten met de juiste vooropleiding om hoger onderwijs te volgen.>


Regie bij Fenestra

Studenten kunnen al bij de inschrijving in Studielink aangeven of ze informatie willen ontvangen over studeren met een functiebeperking. Dan komen ze meteen terecht waar ze moeten zijn, namelijk bij Fenestra, het Disability Center van de Universiteit Leiden, gehuisvest in studentencentrum Plexus en bemenst door twee decanen. Fenestra heeft de regie over de voorzieningen en de advisering daarover.

Vaststellen van benodigde voorzieningen

Student en decaan stellen samen vast welke voorzieningen nodig zijn. Dat kan van alles zijn: deugdelijke toegang tot gebouwen en collegezalen, een langere tentamentijd, een aangepast studieplan of een laptop om een tentamen te maken. De decaan brengt vervolgens een (dwingend) advies uit aan de examencommissie van de opleiding. Die kent de voorzieningen toe.

Verplichtingen van de student

De student heeft ook zijn verplichtingen. Die moet zijn beperking meteen bij de inschrijving (via Studielink) melden of zo gauw de beperking zich voordoet, bijvoorbeeld na een ongeluk. De student moet ook een verklaring van een arts of andere deskundige overleggen.

Begeleider

De student krijgt een begeleider die erop toeziet dat de benodigde voorzieningen er ook daadwerkelijk komen en die contact met de student houdt. In de regel zal dat de studieadviseur zijn.

Rechten en plichten verankerd

Met het protocol zijn de (wettelijke) rechten en plichten in de organisatie van de Universiteit Leiden verankerd. Het Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan (NVAO) neemt de beoordeling van de nakoming mee bij de instellingstoets of ingeval van een accreditatie-aanvraag van een opleiding.

Protocol Studeren met een functiebeperking aan de Universiteit Leiden

(13 augustus 2012/CH)

Laatst Gewijzigd: 25-06-2014