Over het faculteitsbestuur

Een overzicht van de taken van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Overzicht takenpakket

Het faculteitsbestuur is het hoogste bestuursorgaan van de faculteit. Het faculteitsbestuur heeft onder meer de volgende taken:  


  • het vaststellen van de onderwijsprogramma's, na voorafgaande instemming van de faculteitsraad, en het geven van nadere regelingen van de inrichting en omvang van de examens.
  • het vaststellen van het faculteitsreglement, na voorafgaande instemming van de faculteitsraad.
  • het goedkeuren van de onderzoeksprogramma's.
  • het opstellen van het jaarlijkse begrotingsplan voor de faculteit.
  • het adviseren van het college van bestuur over de benoeming van hoogleraren.

Benoeming

Het faculteitsbestuur bestaat uit vier leden van de facultaire gemeenschap. De voorzitter en leden van het faculteitsbestuur worden door het College van Bestuur benoemd. De voorzitter, die de titel decaan draagt, wordt benoemd uit de hoogleraren. In het faculteitsbestuur heeft in ieder geval een student zitting.

Verantwoordelijkheden

Het faculteitsbestuur is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor:

  • de organisatie en de coördinatie van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening op de tot de faculteit behorende vakgebieden
  • het toezicht op de uitvoering van onderwijs- en onderzoeksprogramma's
  • de overlegvergaderingen met de faculteitsraad voor en
  • de bekendmaking en de uitvoering van de daar genomen besluiten.

Management

De faculteit wordt bestuurd volgens het principe van integraal management. De decaan staat aan het hoofd van de faculteit en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale beleid en beheer. De decaan zit het faculteitsbestuur voor.

Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 13-04-2015