ADOC bestuur, onderzoek, presentaties en publicaties

Via het ADOC worden op kleine schaal onderzoeksprojecten uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, maar ook toegankelijk gemaakt voor de praktijk. Hiernaast worden vragen vanuit de praktijk beantwoord via literatuuronderzoek en studentenonderzoek. Tenslotte organiseert het ADOC regelmatig een studiedag, soms voor een grote doelgroep, soms voor een kleine, gespecialiseerde doelgroep. Het ADOC kan op aanvraag presentaties verzorgen over kennis vanuit de internationale adoptieliteratuur of over resultaten van ADOC onderzoek.

Voorzitter en bestuur

Tot 2012 werd het voorzitterschap van het ADOC vervuld door Lucile van Tuyll. In 2012 is het voorzitterschap overgenomen door Anneke Vinke. In 2014 is het ADOC - Adoptie Driehoek Onderzoeks Centrum  - overgegaan van een primair op adoptie gerichte organisatie in een Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg, waarbij ook specifiek op pleegzorg gerichte kennis verzameld wordt. Hierin wordt kennis ten aanzien van andere vormen van afstand en vorming van familieverbanden (draagmoederschap en donorschap) meegenomen.
Aan de uitbreiding van kennis naar het pleegzorgveld is in 2014 veel aandacht besteed.
Een onderscheid met andere instellingen zoals het Nederlands JeugdInstituut is dat het ADOC zich expliciet richt op de internationale wetenschappelijke publicaties. De kennis hieruit worden beschikbaar en toegankelijk gemaakt.

In 2015/2016 zal het ADOC zich richten op:
-Hervorming van de bestuursstructuur
-Kennis vanuit de pleegzorg en adoptie voor beide aandachtsvelden toegankelijk maken
-Mogelijkheden onderzoeken om kennis te ontsluiten voor zendende landen en landen die alternatieve zorg voor -kinderen zonder ouders opzetten
-Onderzoek naar de werking van een met Gezinspiratieplein, NJi en pleegzorg/gezinshuisorganisaties -ontwikkelde matchingsmethodiek
-Onderzoek naar tevredenheid van volwassen geadopteerden in Nederland, te presenteren op de EurAdopt Conferentie  'The relevance of adoption' 1 & 2 juni 2016.  
 

Mogelijkheden voor presentaties, workshops of cursussen door het ADOC

Vanuit het ADOC kunnen presentaties, workshops of cursussen georganiseerd worden over wat vanuit de internationale literatuur bekend is over adoptie-gerelateerde onderwerpen, en/of over door ADOC uitgevoerd onderzoek.

ADOC-selectie van voor adoptieorganisaties en adoptiebeleid relevante artikelen 2010 - 2012

Op 26 en 27 april organiseerde EurAdopt voorafgaand aan de 2-jaarlijkse bijeenkomst van haar leden een twee-daagse Conferentie met als onderwerp:"Inter-country Adoption is still an option". In deze open dagen werden effecten van de Haagse Conventie besproken. Gera ter Meulen van het ADOC hield een presentatie over voor adoptie interessante publicaties uit internationale wetenschappelijke tijdschriften van 2010 tot 2012. De belangrijkste conclusie uit onderzoek naar kindertehuizen is dat het voor de ontwikkeling van kinderen van groot belang is dat ze zo snel mogelijk in een gezinssituatie terecht komen.


Artikel over voeding en vervroegde puberteit

Gera ter Meulen (ADOC) en Prof dr Femmie Juffer hebben in het adoptietijdschrift van december 2009 een artikel geschreven waarin vanuit de literatuur onderzocht is of voeding of dieet bij kinderen van invloed zou kunnen zijn op de vervroegde puberteit. Vervroegde puberteit ziet men relatief veel vaker bij geadopteerde kinderen dan bij niet-geadopteerden. Het artikel uit het Adoptietijdschrift December 2009


Expert-meeting over gehechtheidsproblematiek en verstandelijke beperking

Als een adoptie- of pleegkind gedragsproblemen vertoont, is het vaak in eerste instantie moeilijk in te schatten waar deze gedragsproblemen uit voortkomen. Veel kinderen starten in hun adoptie- of pleeggezin met een achtergrond van ontwikkelingsachterstanden, verwaarlozing, één of meer traumatische scheidingen. Wanneer gedragsproblematiek zich openbaart, is het voor de behandeling van wezenlijk belang dat er een goede differentiaal diagnostiek gepleegd wordt, waarbij een inschatting gemaakt wordt of er sprake is van ontwikkelingsachterstand, ADHD, autisme, gehechtheidsproblematiek en/of verstandelijke beperking. Wanneer er sprake is van een combinatie van gehechtheidsproblematiek en een andere problematiek is de vraag hoe deze kinderen het meest adequaat behandeld kunnen worden.  

Om de leemtes op te vullen die worden ervaren bij praktijkgerichte kennis rond de diagnostiek van gehechtheidsproblematiek heeft het ADOC in 2009 in samenwerking met de Stichting Adoptievoorzieningen en Atrium een expert meeting over diagnostiek bij gehechtheidsproblematiek in combinatie met (het vermoeden van) verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst bediscussieerden deskundigen uit het veld de diagnostiek die behoort bij deze problematiek. Francien Dekker van Bartimeus presenteerde haar stappenplan voor het signaleren van verstoord hechtingsgedrag als leidraad voor de discussie. Men concludeerde dat de praktijk behoefte heeft aan dergelijke duidelijke richtlijnen en protocollen. Bij een vermoeden van hechtingsproblematiek is de richtlijn van Dekker goed te gebruiken, mits de onderzoeker/instelling beschikt over voldoende tijd en middelen om dergelijk uitvoerig onderzoek te doen. Het zou goed passen binnen de werkwijze van een grote organisatie of een expertisecentrum voor gehechtheidsproblematiek. Aanbevelingen:

  • het opzetten/ontwikkelen van een diagnoseprotocol voor kleine praktijken;
  • een tweede studiedag organiseren, gericht op de behandeling. Hieraan zal mevrouw Anniek Thoomes, bekend van de Fasetherapie, haar medewerking verlenen

    In 2010 is een publicatie over het stappenplan van Francien Dekkers uitgekomen: Signaleren van Verstoord Hechtingsgedrag door Francien Dekker-van der Sande & Cees Janssen via Uitgeverij LEMMA
Contactadres: Gera ter Meulen, adoc@fsw.leidenuniv.nl 

*ATRIUM is een netwerk dat bestaat uit hulpverleners en praktijkdeskundigen die zich toeleggen op de problematiek rond adoptie- en pleegkinderen  en volwassenen met een verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek. Zie ook www.GoedGehecht.nl; hulpverleners


Project: Brug tussen praktijk en wetenschap

Tussen 2003 en 2011 heeft het ADOC gewerkt aan het project "Brug tussen praktijk en wetenschap". In dit project werden wetenschappelijke onderzoeksgegevens gebundeld en omgezet in praktische, 'evidence based' adviezen voor het adoptiewerkveld. Hierbinnen werd ook de website van het ADOC ontwikkeld. Vragen vanuit het adoptiewerkveld kunnen nog steeds worden voorgelegd aan het ADOC.

Het project "Brug tussen praktijk en wetenschap" werd financieel gesteund door:

ADOC DOC 1: Groei, ontwikkeling en gezondheid van adoptiekinderen

Veel adoptiekinderen blijken bij aankomst in Nederland een medische aandoening te hebben: ze zijn vaak klein, hebben een (te) laag gewicht en hebben vaak (tropische infectie-)ziektes. In deze ADOC DOC worden de belangrijkste resultaten uit adoptieonderzoek over gezondheid, groei en lichamelijke ontwikkeling op een rij gezet. Bestellen kan via adoc@fsw.leidenuniv.nl o.v.v. ADOC DOC 1. Kosten: € 7.50 (incl. verzendkosten).

ADOC DOC 4: Adoptie door alleenstaanden

Sinds 1998 is het in Nederland mogelijk om als alleenaanvrager een verzoek voor een beginseltoestemming in te dienen. Uit buitenlands wetenschappelijk onderzoek blijkt dat alleenstaanden over bijzondere kwaliteiten kunnen beschikken die het adopteren van kinderen met bijzondere zorgvragen en goede zouden komen. In deze ADOC DOC zijn de belangrijste resultaten over adoptie door alleenstaanden samengevat en op een rij gezet. Deze ADOC DOC is te bestellen via adoc@fsw.leidenuniv.nl  o.v.v. ADOC DOC 4. Kosten: € 7.50 (incl. verzendkosten).

Vragen aan ADOC

Via de mail kunnen vragen aan ADOC gesteld worden. Het ADOC kan korte vragen beantwoorden. Voor vragen, waarvoor de literatuur geraadpleegd moet worden, wordt een vergoeding gevraagd. Voor donateurs van het ADOC is meer mogelijk. Een aantal resultaten van ADOC-literatuuronderzoek: Adoptie door homosexuele en lesbische ouders: een overzicht van literatuur

Laatst Gewijzigd: 21-09-2015