Nieuws uit de adoptiepraktijk

Hier vindt u relevant nieuws vanuit beleid en praktijk rond adoptie.

Prijs maatschappelijke dienstverlening voor prof. dr. Femmie Juffer

Professor dr. Femmie Juffer, Hoogleraar Adoptiestudies, heeft de prijs Maatschappelijke Dienstverlening 2011-2014 van het Instituut Pedagogische Wetenschappen Universiteit Leiden gewonnen. Zij kreeg deze prijs onder andere om haar actieve rol in maatschappelijke adviesraden en denktanks, zoals het ADOC. Uit haar boekje  "Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties. Inzichten uit gehechtheidsonderzoek " (2010), waarin zij resultaten van pedagogisch wetenschappelijk onderzoek vertaalde naar de praktijk van het kinderrecht, zijn de zogenaamde "Jufferbeschikkingen" ontstaan. Hierin bepaalt de rechter dat voor zeer jonge kinderen, die voor het eerst uithuisgeplaatst zijn, een plan van aanpak gemaakt moet worden, waardoor binnen een half jaar duidelijk wordt wat het toekomstperspectief van het kind/de kinderen zal zijn.  Verder heeft zij een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de evidence-based preventie van gehechtheids- en gedragsproblemen bij jonge kinderen door het versterken van positief ouderschap. Eén van de uitwerkingen hiervan is de evidence-based methode Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD), die zij mede ontwikkeld heeft. Meer informatie: Femmie Juffer wint prijs Maatschappelijke Dienstverlening


Nieuwe taakstelling FIOM

In verband met een gewijzigde opdracht van het ministerie van VWS maakt Fiom in 2013 de omslag van hulpverleningsorganisatie naar kennisorganisatie met een meer beperkte uitvoeringstaak. Hierdoor verdwijnt bij het FIOM veel hulpverlening rond adoptie. Zo vervallen de bijeenkomsten voor geadopteerden, adoptieouders en afstandsmoeders. FIOM maakt wel een doorstart met geadopteerdonline.nl . In het kader van deze grote verandering heeft FIOM een boekje uitgegeven over de gevolgen van de bezuiniging die FIOM moet verwerken. Het boekje geeft een beeld van de geschiedenis van FIOM, biedt portretten van medewerkers en geeft inzicht in de nieuwe Fiom. Het boekje is te bestellen via info@fiom.nl


SAV publiceert Adoptie-Alert voor hulpverleners

Stichting Adoptie Voorzieningen publiceert sinds begin 2012 een keer per kwartaal de gratis nieuwsbrief AdoptieAlert. Deze nieuwsbrief probeert alertheid van hulpverleners op specifieke vragen van adoptieouders en geadopteerden vergroten. Bovendien informeert AdoptieAlert over de recente ontwikkelingen op het gebied van afstand en adoptie. Meer informatie

Britse Minister bepleit flexibeler plaatsingsbeleid ten aanzien ethniciteit.

In Engeland zijn transraciale adopties wettelijk wel toegestaan, maar maatschappelijk werkers die verantwoordelijk zijn voor de matching moeten gelijkheid van ras van het adoptiegezin en het adoptiekind als belangrijke factor meewegen. Verschillend ras wordt als risicofactor gezien omdat men wil voorkomen dat het adoptiekind zal worstelen met zijn eigen identiteit bij plaatsing in gezinnen met een andere culturele achtergrond. In de praktijk betekent dit dat blanke kinderen drie keer zo snel geplaatst kunnen worden als kinderen uit een minderheidsgroep en deze langere wachttijd is niet in het belang van het kind. De minister voor Jeugdzaken, Tim Loughton, bepleit een andere afweging van belangen om wachtende kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen.


VIPP-SD in databank effectieve interventies

De 'Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline' (VIPP-SD), ontwikkeld door de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek in Leiden is gericht op het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden van ouders met jonge kinderen met een verhoogd risico op gedragsproblemen. Het Nederlands Jeugd Instituut heeft de VIPP-SD opgenomen in de databank effectieve interventies. De interventie heeft daar op dit moment als enige opvoedingsinterventie het predicaat 'bewezen effectief'! De effectiviteit van (aanpassingen van) de VIPP-SD wordt nu ook getoetst bij Turkse gezinnen, gastouders, ouders van kinderen met autisme, en in een variant die specifiek op vaders is gericht.  

Zie website NJI


Advies omgaan met gehechtheidsproblematiek voor kinderrechters

Kinderrechters nemen beslissingen die verstrekkende gevolgen hebben voor kinderen en hun ouders. Beslissingen over bijvoorbeeld uithuisplaatsing van een kind, terugplaatsing, of het toewijzen van een kind aan een van de ouders. Zij baseren hun oordeel daarbij (ook) op rapportages die zijn opgesteld door medewerkers van Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming of een andere instantie. Deze notitie heeft als doel kinderrechters te ondersteunen bij ‘evidence-informed’ handelen: het nemen van beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties met inachtneming van actuele wetenschappelijke theoretische inzichten en empirische onderzoeksresultaten. Besproken wordt wat gehechtheid is en hoe het gemeten wordt. Ook komt de praktijk aan bod: de beoordeling van gehechtheid bij jonge kinderen, voorbeelden, valkuilen en misverstanden over gehechtheid, en implicaties voor de praktijk.

Juffer (F.). Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties. Inzichten uit gehechtheidsonderzoek. Research Memoranda, 6, nummer 6.


Laatst Gewijzigd: 09-07-2015