Wat is ADOC?

Het ADOC beantwoordt vragen over adoptie en pleegzorg vanuit wetenschappelijk onderzoek, door literatuuronderzoek en eigen onderzoek op aanvraag. Via de website en nieuwsflits wordt de praktijk op de hoogte gesteld van de nieuwste wetenschappelijke vindingen, via email en sociaal media worden vragen beantwoord. Hecht u waarde aan de publicaties en onderzoek van het ADOC? Deze kunnen alleen bestaan wanneer voldoende mensen bereid zijn het via een donatie te ondersteunen. Wij stellen uw bijdrage bijzonder op prijs!

Visie

Wanneer zulke ingrijpende beslissingen als adoptie of pleegzorg worden genomen over de levenslange ontwikkeling van kinderen, is het een morele verplichting om optimaal geïnformeerd te zijn. De beslissingen moeten gedragen kunnen worden door de meest recente opvattingen en kennis vanuit de wetenschap (state-of-the-art). Het ADOC, Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg, wil hier haar bijdrage aan leveren door de wetenschappelijke kennis die vrijkomt over adoptie en pleegzorg te ontsluiten voor het veld. 
Het ADOC is een digitaal wetenschappelijk onderzoekscentrum, gericht op onderzoek naar de effecten van adoptie en pleegzorg op de betrokkenen. Het ADOC is een zelfstandige organisatie, gevestigd aan de universiteit Leiden in de directe nabijheid van de leerstoel Studie van Adoptie en het onderzoeksprogramma Adoptie en Pleegzorg.
ADOC: Kenniscentrum voor adoptie en pleegzorg: een presentatie


Doelstelling

Het ADOC heeft als doel het inventariseren, stimuleren en coördineren van (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de adoptiedriehoek en de pleegzorgdriehoek. Ook streeft het ADOC ernaar de verworven kennis en ervaring op het gebied van adoptie en pleegzorg, op zowel nationaal als internationaal niveau, toegankelijk te maken voor zowel professionals als geïnteresseerden uit de adoptiedriehoek.

Het ADOC werkt nauw samen met wetenschappers en organisaties uit het adoptie- en pleegzorg werkveld. Door samenwerking zal het in de toekomst mogelijk zijn vragen vanuit het werkveld om te zetten in onderzoeksvragen en deze voor te leggen aan wetenschappelijke onderzoekers. De onderzoeksresultaten kunnen vervolgens worden omgezet in adviezen voor het werkveld, zodat beleid, preventie en nazorg kunnen worden afgestemd op recente onderzoeksresultaten.

Taken

Het ADOC heeft als taak:

  • Het inventariseren en categoriseren van wetenschappelijk onderzoek, met als doel inzicht te geven in de onderzoeksresultaten van (internationaal) wetenschappelijk onderzoek naar adoptie, pleegzorg en daarmee gerelateerde onderwerpen. Het ADOC verstrekt informatie hierover via een literatuurbestand en een onderzoeksbestand op deze website.
  • Het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek. Gegevens over (lopend) onderzoek zijn te vinden op de nieuwspagina.
  • Het informeren over actuele ontwikkelingen binnen het onderzoek, zoals het signaleren van nieuwe literatuur en het vermelden van relevante congressen, symposia, studiedagen en dergelijke via de nieuwspagina.
  • Het signaleren van vragen met betrekking tot de adoptiedriehoek vanuit het adoptiewerkveld en de pleegzorg driehoek vanuit het pleegzorgveld, deze vragen te inventariseren en algemene trends te signaleren. Vervolgens kan nieuw onderzoek worden gestimuleerd, inspelend op wat er aan vragen leeft in het adoptiewerkveld. De resultaten van dat onderzoek kunnen weer een antwoord op de vragen bieden beleid, preventie en nazorg maar ook nieuw onderzoek kunnen profiteren van de meest recente wetenschappelijke inzichten.
  • Het tegen een vergoeding (wetenschappelijk onderbouwd) beantwoorden van vragen met betrekking tot de adoptiedriehoek en de pleegzorg driehoek via adoc@fsw.leidenuniv.nl.
  • Het tegen vergoeding ondersteuning bieden bij het opstellen van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel, het aanvragen van subsidie voor het onderzoek en het bemiddelen bij de uitvoering van het onderzoek.

Donaties zijn voorwaarde voor het bestaan van het ADOC

Hecht u waarde aan de publicaties en onderzoek van het ADOC? Deze kunnen alleen bestaan wanneer voldoende mensen bereid zijn het via een donatie te ondersteunen. Wij stellen uw bijdrage bijzonder op prijs!In 2016 zetten wij ons specifiek in voor een betere matching van pleeg/gezinshuiskinderen, voor stabiliteit in plaatsingen en voor het Internationale EurAdoptcongres over Adoptie, waar we ons groot onderzoek naar tevredenheid en welzijn van volwassen geadopteerden prestenteren.Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken naar ABN AMRO  rekeningnummer NL78 ABNA 0425792684 t.n.v. Stichting ADOC Onze grote dank hiervoor. Wij hopen met uw gift bij te dragen aan een beter leven voor pleeg- en adoptiekinderen, en voor volwassen geadopteerden en voormalig pleegkinderen. Donatie in pdf

Samenstelling van de organisatie

Stichtingsbestuur ADOC
Het stichtingsbestuur van het ADOC is samengesteld uit vertegenwoordigers van groepen die vanuit de praktijk of wetenschap betrokken zijn bij adoptie

Voorzitter:
Vicevoorzitter
Anneke Vinke (vrijgevestigde hulpverlening)
Marion van Olst (HAN/SAV)
Penningmeester: Karin Bubberman
Lid: Prof. dr. Femmie Juffer (Hoogleraar Adoptiestudies, wetenschappelijk adviseur) Jurrijn Tack (geadopteerde)  
Inge Prenger/Martien Miedema (Vergunninghouder)  

ADOC-coördinator  Gera ter Meulen 

  
 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2011/Jaarplan 2012
Jaarverslag 2009/2010/Jaarplan 2011
Jaarverslag 2008/Jaarplan 2009
Jaarverslag 2007/Jaarplan 2008
Jaarverslag 2006/Jaarplan 2007

Laatst Gewijzigd: 22-01-2016