Regelingen

Studentenstatuut

Het studentenstatuut bevat de wederzijdse rechten en plichten van de Leidse studenten en de universiteit.


Gedragscode omgangsvormen

Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werk- en studieklimaat binnen de Universiteit Leiden.


Ethiek en NVO-beroepscode

Van medewerkers en studenten Pedagogische Wetenschappen wordt verwacht dat zij zich gedragen volgens de regels en in de geest van het Protocol Ethiek en de NVO beroepscode.