Examencommissie Pedagogische Wetenschappen

De Examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) gesteld worden aan kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.

De Examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) gesteld worden aan kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.


Taken en bevoegdheden Examencommissie

Tot de taken en bevoegdheden van de Examencommissie behoren in elk geval:

 • het uitreiken van getuigschriften;
 • het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens en van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens;
 • het vaststellen van regels (Regels & Richtlijnen)voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden die in de Onderwijs- en Examenregeling zijn vastgelegd;
 • het behandelen van verzoeken en klachten van studenten;
 • het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens;
 • het verlenen van toestemming voor het volgen van keuzevakken;
 • het verlengen van de geldigheidsduur van behaalde resultaten;
 • het opleggen van sancties bij fraude of plagiaat door een student.
Lees ook de informatie die te vinden is op de algemene site over de Examencommissies van de Universiteit Leiden.

Leden 2013-2015

Correspondentie

Examencommissie Pedagogische Wetenschappen
t.a.v. drs. C.W.M. Nelissen 
Instituutsdienst Pedagogische Wetenschappen
Postbus 9555
2300 RB Leiden

examencommped@fsw.leidenuniv.nl

Vergaderingen 2015-2016

De Examencommissie vergadert in principe een keer per maand. 
    

Datum
27 oktober 2015
24 november 2015
22 december 2015
26 januari 2016
23 februari 2016
29 maart 2016
26 april 2016
24 mei 2016
28 juni 2016
26 juli 2016
n.n.b.
30 augustus 2016
27 september 2016
25 oktober 2016
29 november 2016

Verzoeken die uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de vergadering ontvangen zijn, worden besproken. Zo spoedig mogelijk na de vergadering ontvangt u de reactie van de Examencommissie.

Borgen van de kwaliteit van tentamens en examens

Bij het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens speelt de External Examiner een belangrijke rol. Meer informatie hierover is te vinden in deze taakbeschrijving.

Examinatoren

De Examencommissie maakt jaarlijks bekend wie aangewezen zijn als examinatoren binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Fraude en Plagiaat

Voor het melden, onderzoeken en beoordelen van fraude en plagiaat bestaat het Protocol voor de melding van een vermoeden van fraude. Dit is als bijlage opgenomen in de Regels & Richtlijnen.

Aanvragen extra herkansing laatste onderdeel Bachelor- en Masteropleiding

Als alle onderdelen van het Bachelorexamen zijn behaald op één vak na, kan een verzoek om een extra herkansing voor het ontbrekende vak ingediend worden bij de Examencommissie. De Examencommissie Pedagogische Wetenschappen hanteert een aantal voorwaarden voor het in behandeling nemen van verzoeken om een extra herkansing in de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen:

 • het ontbrekende vak maakt deel uit van het tweede of derde jaar van de Bacheloropleiding;
 • het vak mag niet het Bachelorproject zijn;
 • het vak mag geen keuzevak zijn dat onder de verantwoordelijkheid van een andere Examencommissie valt dan die van Pedagogische Wetenschappen;
 • de roostering van het ontbrekende vak is zodanig dat het deelnemen aan de eerstvolgende reguliere tentamengelegenheid van het vak tot ernstige vertraging bij het instromen in de Masteropleiding Education and Child Studies leidt (ter beoordeling aan de Examencommissie).
Indien een verzoek om een extra herkansing voor het laatste ontbrekende Bachelorvak wordt gehonoreerd, moet deze afgelegd worden op 15 augustus 2016. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Als alle onderdelen van het Masterexamen zijn behaald op één vak na, kan een verzoek om een extra herkansing voor het ontbrekende vak ingediend worden bij de Examencommissie.

De Examencommissie Pedagogische Wetenschappen hanteert een aantal voorwaarden voor het in behandeling nemen van verzoeken om een extra herkansing in de Masteropleiding Education and Child Studies:

 • Het vak mag niet de Masterstage zijn;
 • Het vak mag niet het Masterproject zijn;
 • Het vak moet twee of meer deeltoetsen omvatten, waarvan de resultaten samen het eindcijfer vormen.
Indien slechts één deelcijfer onvoldoende is kan voor de betreffende deeltoets een extra herkansing aangevraagd worden. Zijn voor meer deeltoetsen binnen een vak onvoldoendes behaald dan dient het vak in zijn geheel opnieuw gevolgd te worden. Indien een verzoek om een extra herkansing voor het laatste ontbrekende Mastervak wordt gehonoreerd, moet deze afgelegd worden op 15 augustus 2016. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.


Aanvragen extra herkansing Pre-masterprogramma

Pedagogische Wetenschappen Als alle onderdelen uit het eerste semester van het Pre-masterprogramma zijn behaald op één na, kan een verzoek om een extra herkansing voor het ontbrekende vak uit het eerste semester worden ingediend. De Examencommissie Pedagogische Wetenschappen hanteert voor het in behandeling nemen van verzoeken om een extra herkansing voor een vak uit het eerste semester van het Pre-masterprogramma de volgende voorwaarden:

 • Het vak mag niet het Pre-master Bachelorproject zijn;
 • Uit het tweede semester mogen niet meer dan 15 ec’s ontbreken.
Indien een verzoek om een extra herkansing voor het laatste ontbrekende vak uit het eerste semester van het Pre-masterprogramma wordt gehonoreerd, moet deze afgelegd worden op 15 augustus 2016. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Laatst Gewijzigd: 12-04-2016