Ontwikkelingsstoornissen

De orthopedagogiek beoogt de situatie van kinderen en jongeren die in problemen zijn geraakt of dreigen te geraken, zodanig te analyseren en te beïnvloeden dat de geconstateerde problematische opvoedingssituatie weer perspectiefvol wordt. Ontwikkelings- en opvoedingsproblemen dienen weggenomen, gecompenseerd of draagbaar te worden gemaakt, zodat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontplooien.


Het onderzoek richt zich op kinderen met een ontwikkelingsstoornis die vanuit een biologische of psy­cho­lo­gische dis­po­si­tie hun ontwikkeling bedreigt. Het is echter niet eenvoudig om een di­rect cau­saal verband te leggen tussen een (onderliggend) defect en uit­komsten op gedrags­niveau. Het blijken onder meer omgevings­fac­toren te zijn die in in­ter­actie met de kenmer­ken van het kind de individuele ver­schillen tussen kinderen met een bepaald defect kunnen ver­klaren.

Het onderzoek naar ontwikkelingstoornissen richt zich dan ook zowel op vragen rond oorzaken, aard en ernst van stoornissen, als op de aanpak van kinderen met deze stoornissen. Daarbij staan fac­toren in de leer- en leefomgeving van het kind centraal. Niet alleen opvoedingsomstandigheden in het gezin spelen een rol, maar ook risico- en beschermende factorenop school en in onder leeftijdgenoten. 

Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 09-02-2016