Tertiary Higher Education for People in Mid-life (THEMP)

Levenslang leren en universitair onderwijs

Kan het universitair onderwijs ook wat betekenen voor levenslang leren? In een kenniseconomie wordt verwacht dat mensen voordurend bezig zijn hun kennis bij te houden en verder te ontwikkelen. De risico’s van uitval uit het arbeidsproces en het op dood spoor raken van loopbanen die soms op latere leeftijd optreden, worden mede daardoor voorkomen. Dat is ook een maatschappelijk verlies.

De universiteiten (m.u.v. de Open Universiteit) lijken zich echter, naast onderzoek, vooral te richten op initieel onderwijs voor jongere studenten. Laat men zo geen kansen liggen om mensen ook verder in hun levensloop in hun professionele ontwikkeling te ondersteunen? In vele beroepspraktijken wordt tegenwoordig een wetenschappelijke denk- en werkwijze verlangd. Dat roept de vraag op of de universiteit programma’s en activiteiten kan ontwikkelen die daaraan bijdragen. En op welke wijze kunnen die programma’s en activiteiten daartoe het beste worden vorm gegeven?

PLATO neemt deel aan een Europees onderzoek dat zich op dergelijke vragen richt. Het Leven lang leren project heet ‘Tertiary Higher Education for People in Mid-life’ (THEMP). In een aantal Europese landen wordt de stand van zaken m.b.t. de bedoelde programma’s en activiteiten onderzocht. In ieder land worden vervolgens een aantal cases nader uitgediept. Er worden ook enkele workshops georganiseerd gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring. Het project beoogt uiteindelijk bij te dragen aan het in kaart brengen van de uiteenlopende mogelijkheden om dit soort universitaire programma’s en activiteiten te ontwikkelen.


Oproep

Wie is er op de hoogte van en / of betrokken bij universitaire initiatieven op dit gebied? PLATO wil daar graag meer over horen. Belangstellenden willen wij graag op de hoogte houden van de voortgang en de resultaten van het project. Indien men dat wenst kan men ook verder bij de projectactiviteiten betrokken worden.

Contact en informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap van Lakerveld of Erik Kats.

Laatst Gewijzigd: 20-02-2015