Samenwerkende partijen

Veel verschillende partijen werken samen aan de Leidse Monitor. Samen dragen zij zorg voor een rijke bron van gegevens.

Initiatiefnemers van de monitor zijn de drie samenwerkende grote schoolbesturen in Leiden. De coördinatie is in handen van het Coördinatiepunt Onderwijsachterstanden vanuit de Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland. Ontwikkeling, uitvoering en beheer doet het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV (PLATO) van de Universiteit Leiden. Scholen krijgen ondersteuning op gebied van ICT van de Digitale Sleutel. De monitor wordt gesubsidieerd door de Gemeente Leiden.


Met de Leidse Monitor wordt gestreefd naar een zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijke gegevensverzameling. In het hiernavolgende wordt weergegeven welke organisaties gegevens voor de monitor aanleveren. Het merendeel van deze organisaties levert de monitorgegevens digitaal aan aan PLATO.

Basisscholen

De 28 bij de monitor betrokken basisscholen en de 3 scholen voor speciaal basisonderwijs in Leiden leveren ieder najaar monitorgegevens aan via een exportknop in ESIS, een leerlingadministratiesysteem dat alle Leidse basisscholen gebruiken.

Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL), Peuterspeelzaal Pippeloentje en B4Kids

De SPL, Pippeloentje en drie kindercentra van B4Kids leveren o.a. informatie over de gewichten en toetsgegevens van peuters, die deelnemen aan een voorschools programma, aan. Deze VVE-toetsen worden ieder jaar in januari en juni afgenomen.

Libertas/LWO en Sportbedrijf Leiden

Libertas/LWO en het Sportbedrijf Leiden verzorgen naschoolse activiteiten in Leiden. Het Sportbedrijf verzorgt de naschoolse sportactiviteiten in Leiden Zuid-West.

Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland

De stichting JES Rijnland verzorgt monitorinformatie over de programma’s Opstapje of Moeders in de Buurt. Opstapje is een spel- en leerprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De doelstelling van Opstapje is kinderen uit achterstandssituaties een betere aansluiting op de basisschool te bieden onder andere door de interactie tussen moeder en kind te bevorderen. Moeders in de Buurt is Het is een programma voor alle moeders in een buurt met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 8 jaar. Gedurende een jaar komen de moeders eens per twee weken bij elkaar in of nabij de peuterspeelzaal en/of de basisschool. Moeders wisselen hier ervaringen uit over het opvoeden van kinderen, krijgen antwoorden van elkaar en van professionals en gaan op excursie naar (wijk)voorzieningen.  

Samenwerkingsverband WSNS regio Leiden

Het Samenwerkingsverband WSNS Regio Leiden verzorgt de verwijsgegevens van basisonderwijs naar speciaal basisonderwijs.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Holland

De monitorgegevens van het schoolmaatschappelijk werk zijn afkomstig van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Holland.

Bureau Onderzoek en Advies / Gemeente Leiden

Het Bureau Onderzoek en Advies (BOA) voorziet PLATO jaarlijks van de gemeentelijke demografische cijfers van peuters en basisschoolleerlingen in Leiden.

Kopklas

Voor de Kopklas wordt ieder schooljaar een apart monitorrapport gemaakt. Hierin worden de resultaten van Kopklasleerlingen voor aanvang en na afronding van de Kopklas beschreven. Ook wordt het rendement van de Kopklas door de jaren heen in kaart gebracht.

Gemeente Leiden

PLATO monitort ook het aantal Leidse basisscholen dat deelneemt aan het project ‘Meer kansen met ouders’. Doel van het project is het verbeteren en versterken van de afstemming tussen ouders en school door het vergroten van ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs.

Stichting De Digitale Sleutel

De Digitale Sleutel (DDS) werkt samen met de drie grote Leidse schoolbesturen en scholen voor basis- en voortgezet onderwijs samen aan de ontwikkeling van ICT in het onderwijs. DDS levert geen monitorgegevens aan, maar ondersteunt de betrokken scholen bijvoorbeeld bij het werken met de exportknop in ESIS.

Laatst Gewijzigd: 14-01-2010