Gebruik van persoonsgegevens

De Leidse Monitor is gebaseerd op gegevens afkomstig uit verschillende Leidse organisaties en brengt de resultaten van beleid van voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs in kaart op een geaggregeerd niveau. 

Bij de monitor betrokken organisaties mogen geen persoonsgegevens, zoals burgerservice- en onderwijsnummers, naam- en adresgegevens van leerlingen en hun ouders doorgeven aan andere dan in de Wet Onderwijsnummer genoemde organisaties. PLATO mag deze gegevens dan ook niet gebruiken als basis voor haar monitor. Ook peuterspeelzalen en welzijnsorganisaties mogen bijvoorbeeld geen burgerservicenummers registreren. Twee belangrijke obstakels voor de diepgang van het monitoronderzoek.

Om de loopbaan van groepen kinderen door de jaren heen te kunnen volgen en verbanden te kunnen leggen tussen bijvoorbeeld Voor- en Vroegschoolse Educatie en de resultaten van kinderen in het basisonderwijs moet het mogelijk zijn deze groepen door de jaren heen op grond van verschillende criteria samen te stellen. Daarom zal de monitor gebruik moeten kunnen maken van individuele kindgegevens. Op die manier kan een nog betrouwbaarder beeld van de opbrengst van VVE en basisonderwijs in Leiden verkregen worden.


De sleutel voor het beschermen van de privacy

PLATO heeft voor de versleuteling van persoonsgegevens ZorgTTP ingeschakeld. ZorgTTP voldoet aan de eisen die het CBP stelt aan het gebruik van pseudonimisatie. Dit houdt in dat:

  • er (vakkundig) gebruik wordt gemaakt van pseudonimisering, waarbij de eerste encryptie plaatsvindt bij de aanbieder van de gegevens;
  • er technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om herhaalbaarheid van de versleuteling te voorkomen;
  • de verwerkte gegevens niet indirect identificerend zijn;
  • in een onafhankelijk deskundig oordeel vooraf en daarna periodiek wordt vastgesteld dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
De bij de monitor betrokken schoolbesturen en de gemeente hebben met deze oplossing ingestemd.

De monitor functioneert wat betreft de basisschoolgegevens tot en met het schooljaar 2006-2007 op geaggregeerd niveau. Met ingang van het schooljaar 2007-2008 zal de loopbaan van groepen kinderen door de jaren heen gevolgd gaan worden. Om dat te kunnen doen, moet het mogelijk zijn deze groepen door de jaren op grond van verschillende criteria samen te stellen. Daarom werkt de Leidse Monitor vanaf het schooljaar 2007-2008 op basis van individuele gegevens van kinderen. De privacy van kinderen zal gewaarborgd worden doordat de BSN- of onderwijsnummers, door middel van versleuteling, geanonimiseerd worden.

Laatst Gewijzigd: 18-05-2009