drs. Ingeborg Tönis

Functie:
  • Onderzoeksmedewerker


Telefoon: +31 (0)71 527 3429
E-Mail: tonis@plato.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: PLATO
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5A13


Onderwijskundige, als senior adviseur/onderzoeker werkzaam bij PLATO Universiteit Leiden. Projecten op het terrein van sociale veiligheid en attitudeontwikkeling hebben haar specifieke interesse. Het gaat daarbij vaak om maatschappelijk relevante thema’s zoals het bevorderen van een veilig school- en leefklimaat, het bevorderen en versterken van sociaal competent gedrag, preventie en aanpak van voortijdig schoolverlaten, en preventie van criminaliteit. Rond deze thema’s heeft zij tal van onderzoeks- en ontwikkelprojecten uitgevoerd en begeleid in opdracht van ministeries, gemeenten en diverse onderwijsinstellingen.

In het beroepsonderwijs was zij tevens als onderwijskundig adviseur/ontwikkelaar betrokken bij projecten rond competentiegericht leren en opleiden. In dit kader heeft zij onder andere curriculumcommissies geadviseerd, handleidingen voor de didactische uitwerking van competenties ontwikkeld en docenten begeleid bij de ontwikkeling van opdrachten en beoordelingsinstrumenten.

Recente projecten

  • Ondersteuning van de afdeling Leerplicht/RMC van de gemeente Haarlemmermeer bij visieontwikkeling en de ontwikkeling van een intern en extern handboek voor de uitvoering van de Leerplicht- en RMC-wet.
  • Begeleiding van de uitvoering van het convenant ‘De veilige school’ in de gemeente Haarlemmermeer. In het kader van dit convenant werken gemeenten, scholen en andere partnerorganisaties samen aan het bevorderen van een leeromgeving voor veiligheid.
  • Evaluatie van negen gedragscodeprojecten in kleinschalige settings ‘De waarde van normen’ in opdracht van het ministerie van Justitie (ontwikkelingsgericht onderzoek en effectonderzoek).
  • Onderzoek naar interventieprogramma’s voor jeugdige veelplegers in justitiële jeugdinrichtingen en de aansluiting van de nazorg in opdracht van het WODC, ministerie van Justitie).
  • De ontwikkeling van een sollicitatieprocedure voor winkels, met aandacht voor integriteit: ‘Selecteren op Safe!’ inn opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).
  • Onderwijskundige ondersteuning bij de vertaalslag van landelijk vastgestelde profielen naar de concrete invulling van het opleidingsprogramma. Onder andere: Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Christelijke Hogeschool Ede.

Recente publicaties

 

Tönis I, Zonneveld A & Schell-Kiehl I (2008) Eltertrainung- Ein verpflichtender Kurs für Eltern vorn Kindern die die Schule schwänzen? Erfahrungen aus der Niederlanden. In: Der pädagogischen Blick, Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pëdagogischen Berufen. Juventa, Germany.

Maring, B. & Tönis, I. (2006) Handreiking gedragscodes. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Utrecht   Tönis, I. (2006) Selecteren op Safe! Een leidraad voor het sollicitatiegesprek. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Utrecht.

Tönis, I. (2006) Selecteren op Safe! Een leidraad voor het sollicitatiegesprek. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Utrecht.

Tönis, I.& Pannebakker, M. (2005) Buurtgerichte programma’s. In: Hermanns, J. & van Nijnatten C. et al. (reds.) Handboek Jeugdzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Tönis, I. (2005). Mentoren en schoolverzuim. Van 12 tot 18, 3. Meppel: School B.V.

Kan, C.A. van & Tönis, I. (2005). Gedragscodes ontcijferd. In: Gerritse, H., Hesselman, T., Koenders, A. (reds.) Jaarboek Beveiliging 2005. Alphen a/d Rijn: Kluwer.
     
 

Laatst Gewijzigd: 09-03-2016