Aanstellen na AOW-leeftijd

Het faculteitsbestuur wil een duidelijk signaal afgeven dat zeer terughoudend zal worden omgegaan met het verlenen van een aanstelling na de AOW-leeftijd.

Context

P&O ontvangt regelmatig verzoeken om medewerkers, van wie de aanstelling eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, na de AOW leeftijd opnieuw aan te stellen. In de meeste gevallen betreft dit bezoldigde aanstellingen.


Uitgangspunt

Het faculteitsbestuur wil, in lijn met het standpunt van het CvB, uitspreken dat ook zij het niet wenselijk vindt te bevorderen dat na het bereiken van de AOW-leeftijd aanstellingen voortduren of worden aangegaan, dan wel personen via een andere constructie betaald werk verrichten voor de faculteit. De arbeidsmarkt voor jongeren is niet goed. Als AOW-gerechtigden in dienst blijven kunnen jongeren niet doorstromen. Het faculteitsbestuur wil met deze notitie een duidelijk signaal afgeven dat zeer terughoudend zal worden omgegaan met het verlenen van een aanstelling na de AOW-leeftijd.

Mocht het onverhoopt niet gelukt zijn om te zorgen voor een tijdige vervanging, dan kan een aanstelling na het bereiken van de AOW-leeftijd alleen plaatsvinden wanneer het faculteitsbestuur vooraf een gemotiveerd verzoek heeft ontvangen en dit verzoek heeft gehonoreerd. In de motivatie dient te worden aangegeven:

  • welke specifieke expertise de voorgedragen kandidaat heeft, wat maakt dat deze niet vervangen kan worden;

  • wat de inspanning is geweest om een alternatief voor het voorliggende voorstel te vinden;

  • voor welke periode, functie en uren de medewerker moet worden aangesteld;

  • welke acties ondernomen worden om een behoefte aan verlenging van de aanstelling te voorkomen.


De aanstelling zal maximaal voor de duur van 1 jaar worden verleend. Overigens is het aanstellen van hoogleraren voorbehouden aan het CvB. Beargumentering zal in dat geval wel bij het faculteitsbestuur moeten worden neergelegd, maar de toestemming wordt afgegeven door het CvB.

'Ius promovendi'

Voor het uitoefenen van het 'ius promovendi' over de al in een eerder stadium ‘toegewezen’ promovendi is geen bezoldigde aanstelling noodzakelijk. Registratie als gast is voldoende. De hoogleraar behoudt hiermee zijn of haar ULCN account en toegang tot de bibliotheek.

Om de hiërarchische en operationele aansturing van de promovendus te borgen gedurende het promotietraject, zal per datum dat de promotor de AOW leeftijd bereikt, een 2e promotor worden benoemd die aangesteld is binnen de hiërarchische structuur van de faculteit.

Laatst Gewijzigd: 17-03-2016