Externe kwaliteitszorg

Alle in Nederland en Vlaanderen geaccrediteerde opleidingen worden gevisiteerd door de NVAO.

Externe Kwaliteitszorg

De laatste externe evaluatie van de bachelor- en masteropleidingen Politicologie vond plaats in 2010. Deze visitatie was nog volgens het oude uitgebreide beoordelingskader. De opleidingen zijn goed beoordeeld en ontvingen op geen enkel onderdeel een onvoldoende.    


Beoordeling Bachelorprogramma

De commissie meldt dat de keuze voor een bachelorprogramma met een brede basis, gevolgd door een fase van verdieping, adequaat is uitgewerkt in het programma (p 22). De commissie ziet in de cumulatieve opbouw van het programma voldoende garanties dat studenten de eindkwalificaties behalen (p 24) en acht de studeerbaarheid van het programma zowel op papier als in de praktijk goed (p 26). De toetsvormen sluiten voldoende aan op de werkvormen en de leerdoelen van onderdelen van het programma (p 30). Het onderwijs wordt verzorgd door actieve onderzoekers die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied ( 31). De studiebegeleiding en informatievoorziening is goed georganiseerd ( p 36). Aanbevolen wordt meer systematisch aandacht te schenken aan de kwaliteit van toetsing, de professionalisering van docenten en enige standaardisatie. De resultaten van de bacheloropleiding werden als ' goed' beoordeeld.

Beoordeling Masterprogramma

Ook de masteropleiding werd goed beoordeeld, met een goed oordeel over de een ' solid content related and methodological basis' en goede samenhang van het programma dat cumulatief is gestructureerd (p 51 en 53). Ook de studeerbaarheid van het programma werd goed beoordeeld met speciale waardering voor de invoering van de Thesis seminars. Waardering wordt daarnaast geuit voor de toetsing via essays en onderzoekspapers die het niveau en de wetenschappelijke oriëntatie van het programma reflecteren (p 58).

Instellingsaudit

Alle opleidingen aangeboden door het Instituut Politicologie zijn onderwerp van zowel externe als interne kwaliteitscontrole. Per 1 januari 2011 is de Universiteit Leiden overgegaan op het kwaliteitszorgsysteem van de Instellingsaudit. Daarmee wordt door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) een oordeel gevormd of het bestuur van de instelling ' vanuit haar visie op de kwaliteit van het onderwijs een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg hanteert waarmee het de kwaliteit van de aangeboden opleidingen kan garanderen'. Deze toets wordt gedaan aan de hand van vijf standaarden (visie, beleid, resultaten, verbeterbeleid en organisatie- en beslissingsstructuur). Deelname aan de instellingsaudit betekent dat externe evaluaties (visitatiecommissies) vanaf 2011 volgens een beperkt beoordelingskader zullen werken.

Laatst Gewijzigd: 27-06-2012