Instituutsbestuur

Samenstelling

Het Instituut Politieke Wetenschap staat onder leiding van een instituutsbestuur, bestaande uit een voorzitter en ten hoogste twee andere leden (afkomstig uit het wetenschappelijk personeel). Zij worden benoemd voor in beginsel drie jaar. Het instituutsbestuur regelt o.a. de werkzaamheden van degenen die tot het instituut behoren en be­vor­dert de samenhang van onderwijs en onderzoek op het we­ten­schapsgebied van het instituut.


Leden instituutsbestuur

Het instituutsbestuur is als volgt samengesteld:

Taak instituutsraad

Het instituut kent ook een instituutsraad, bestaande uit een ver­te­gen­woordiging van het we­ten­schappelijk personeel en leden van het beheersperso­neel van het instituut. Deze raad heeft tot taak het faculteitsbestuur te adviseren over de samenstelling van het instituutsbestuur en overlegt met en adviseert aan het instituutsbestuur over alle werkzaamheden van het instituuts­bestuur.

Laatst Gewijzigd: 03-11-2016