Onderwijs Servicecentrum

Onderwijs Servicecentrum

Het Onderwijs Servicecentrum (OSC) is HET aanspreekpunt voor o.a. de registratie van de resultaten van de studenten, de organisatie van tentamens en de afname van onderwijsevaluaties.


Enkele dagen voor aanvang van een vak ontvangt de vakcoördinator van het OSC een uitgebreide deelnemerslijst.

Welke informatie staat er in de deelnemerslijst?

Bij een vak (met werkgroepen) bevat de deelnemerslijst de volgende onderdelen:

  • een overzicht van de aantallen studenten per activiteit (colleges, werkgroepen, practicumgroepen)

  • een vakrooster

  • een lijst met de voor de colleges ingeschreven studenten, hun geboortedatum, mailadres, geslacht en specialisatie

  • idem voor de werkgroepen

  • presentielijsten om desgewenst te gebruiken voor aanwezigheidsregistratie

  • een OSC-cijferlijst waarop de studentnamen al zijn ingevuld. Deze lijst kan worden gebruikt voor het doorgeven van werkgroepcijfers aan het einde van het vak (voor het doorgeven van de cijfers van meerkeuzevragententamens voldoen de ICLON-bestanden). Een suggestie voor de cijferregistratie van werkgroepresultaten bij een vak met meerdere werkgroep­begeleiders, kunt u onderaan deze pagina vinden.


Gewenste mutaties

Na ontvangst van een deelnemerslijst kunnen vakcoördinatoren het OSC een verzoek sturen om, met het oog op efficiëntie, groepen met weinig studenten tot grotere groepen te combineren. Wij ontvangen daarbij graag z.s.m. na ontvangst van de deelnemerslijst een overzicht met de namen van de betreffende studenten en welke mutaties gewenst zijn. De studenten ontvangen dan van het OSC bericht dat ze op verzoek van de vakcoördinator in een andere werkgroep zijn geplaatst en dat ze zich voor toelichting tot hem/haar kunnen wenden.

N.B. Dit betreft alléén mutaties ten behoeve van de efficiëntie van het onderwijs; docenten wordt verzocht niet op individuele verplaatsings­verzoeken in te gaan, tenzij dit de efficiëntie ten goede komt. Wanneer een docent toch een verplaatsing of werkgroepruil toestaat, dan wordt dit door het OSC alleen in uSis geregistreerd wanneer het verzoek door de docent zelf aan ons wordt doorgegeven.

Nadat de mutaties zijn uitgevoerd, wordt een aangepaste deelnemerslijst toegezonden.

Laatkomers

Het is niet de bedoeling dat docenten plaatsingsverzoeken na sluiting van de inschrijftermijn honoreren. Wij verzoeken u met klem studenten die te laat zijn met hun inschrijving door te verwijzen naar het OSC. Via het OSC kunnen zij een gemotiveerd verzoek indienen aan het betreffende opleidingsbestuur, dat beslist of per uitzondering aan het verzoek kan worden voldaan.

Deelnemerslijst nodig?

Het is altijd mogelijk om al eerder bij het OSC een voorlopige deelnemerslijst op te vragen met de studenten die op dat moment ingeschreven staan, of te informeren wanneer de definitieve deelnemerslijst kan worden verwacht.

Registratie van werkgroepcijfers bij een vak met meerdere werkgroepbegeleiders

Het OSC adviseert om werkgroepresultaten rechtstreeks in één bestand te registreren, zelfs als er meerdere werkgroepbegeleiders zijn. Dit kan bij voorbeeld worden gerealiseerd door bij de ISSC een gedeelde map aan te vragen waar alle werkgroepbegeleiders toegangsrechten voor krijgen. In zo’n map kan dan vervolgens het door het OSC toegezonden deelnemerbestand worden geplaatst. Wanneer dit deelnemersbestand wordt omgezet naar een gedeeld bestand (via >controleren > werkmap delen), kunnen medewerkers gelijktijdig in dat ene bestand werken. Zolang werkgroepbegeleiders alleen resultaten van de studenten van hun eigen werkgroepen invullen, levert dit geen conflicten op bij gelijktijdig werken in het bestand (anders verschijnt er een foutmelding bij het opslaan, waarbij men kan kiezen de eigen wijziging door te voeren of die van de collega die een wijziging in dezelfde cel heeft aangebracht). Het voordeel van een dergelijk systeem is, dat meteen ook de berekenings- en controlefuncties voor alle werkgroepen kunnen worden aangebracht om de eindcijfers te bepalen, en er niet meer een aparte inzameling en samenvoeging van de gegevens van de afzonderlijke werkgroepbegeleiders nodig is.

Vragen of opmerkingen

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij het OSC.


Aanlevering cijfers

Om cijfers te kunnen inlezen in uSis, is het noodzakelijk dat de cijferlijst een bepaald format heeft. Het scheelt het OSC veel handmatig werk als u uw cijfers in het juiste format bij ons aanlevert. Daarom leggen wij hieronder uit op welke wijze wij uw cijfers graag willen ontvangen.