Bachelorproject

Het bachelorproject beoogt de student ervaring te laten opdoen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek.

Het bachelorproject vormt de afsluiting van de bacheloropleiding. Het Bachelorproject heeft onder meer tot doel:  

  • Intensieve kennismaking met het onderzoeksterrein van de pedagoog;
  • Het in een ondersteunende omgeving zelfstandig doorlopen van de empirische cyclus; 
  • Integratie van eerder in de opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Pedagogische Wetenschappen;
  • De verdere ontwikkeling en uitbreiding van de in de Bacheloropleiding geleerde kennis van en vaardigheden in  Methoden en Technieken van onderzoek;
  • Leren zelfstandig en verantwoordelijk mee te functioneren in een project.


De praktijk van het wetenschappelijk onderzoek

Het bachelorproject heeft tot doel de student ervaring te laten opdoen met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Tijdens het bachelorproject verricht de student onderzoek naar een pedagogisch thema dat deel uitmaakt van een van de afstudeerrichtingen dan wel de combinatiestudie Academische Pabo.

De student richt zich op een vraagstelling, verricht literatuuronderzoek, bezint zich op de methodologische, ethische en praktische implicaties van zijn onderzoek, verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot de vraagstelling, trekt een conclusie, en legt deze stappen vast in een verslag. Er worden projecten aangeboden binnen alle afstudeerrichtingen en vanuit alle onderzoeksgroepen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Wegwijzer Bachelorproject

Het Bachelorproject is een omvangrijk onderdeel van de Bacheloropleiding (15 ects). Om studenten op de hoogte te stellen van alle informatie die nodig en nuttig is om het Bachelorproject op en plezierige en succesvolle manier tot een goed einde te brengen heeft het Instituut Pedagogische Wetenschappen een speciale Wegwijzer Bachelorproject uitgebracht. Het verdient aanbeveling de Wegwijzer goed te lezen voordat je aan je Bachelorproject begint.

e-Studiegids

Er worden projecten aangeboden binnen alle specialisaties en vanuit alle onderzoeksgroepen van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. De vakbeschrijving is te vinden in de e-Studiegids.

Posterpresentatie Bachelorproject

Het Bachelorproject wordt, behalve met je scriptie, afgesloten met een Posterpresentatie. Het houden van deze presentatie is voor alle Bachelorstudenten, studenten van de Academische Pabo en Pre-masterstudenten verplicht en een voorwaarde om te kunnen afstuderen. In ongeveer 5 a 10 minuten presenteer je je onderzoek aan andere Bachelorstudenten en eventuele gasten.

In de Handleiding Posterpresentaties vind je verdere informatie. Je meldt je aan met het aanmeldingsformulier dat door je begeleider voor akkoord moet worden getekend. Het formulier lever je in bij de Instituutsdienst Pedagogische Wetenschapen (4de verdieping, kamer 4B01).

De presentaties vinden plaats tijdens Postersymposia die worden gehouden op donderdagochtenden (in juni en juli ook op woensdagochtenden), in principe van 11.00 tot 13.00 uur. De exacte duur hangt af van het aantal presentaties. Als je je hebt aangemeld ontvang je per mail een uitnodiging.

Data Postersymposia          
2016-2017
Aanmelden vóór
13-10-2016 23-09-2016
17-11-2016 28-10-2016
15-12-2016 25-11-2016
19-01-2017 06-01-2017
16-02-2017 27-01-2017
16-03-2017 24-02-2017
20-04-2017 24-03-2017
21-04-2017  24-03-2017 
18-05-2017  21-04-2017 
19-05-2017  21-04-2017 
21-06-2017 02-06-2017
22-06-2017 02-06-2017
23-06-2017  02-06-2017 
13-07-2017 30-06-2017
14-07-2017 30-06-2017

Scriptierepositorium

Het Scriptierepositorium is een digitale database van de bibliotheken van de Universiteit Leiden, waarin de scripties van afgestudeerde studenten van de universiteit worden opgenomen. Het uploaden van de scriptie in het Scriptierepositorium is een voorwaarde voor het afstuderen voor studenten van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen  en voor studenten van de Academische Pabo en het Pre-masterprogramma
Hiervoor vul je samen met je eerste en tweede begeleider een Toestemmingsformulier in dat je eerste begeleider inlevert bij het Onderwijs Servicecentrum (OSC).  Het OSC uploadt je scriptie in het Scriptierepositorium.

Algemene informatie over het Scriptierepositorium vind je op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Laatst Gewijzigd: 28-11-2016