Regeling promotiesubsidie

De Faculteit der Sociale Wetenschappen kent aan degenen die het promotietraject aan de Universiteit Leiden hebben afgelegd een subsidie toe van maximaal € 1.500,-. Voor deze subsidieregeling komen de volgende gemaakte kosten in aanmerking:

  • drukkosten van de dissertatie,

  • kosten van de receptie na afloop van de promotieplechtigheid,

  • huur van gelegenheidskleding voor de promotieplechtigheid.


Voor wie?

De subsidieregeling geldt voor:

  • Alle FSW promovendi, dus ook voor externe (d.w.z. niet bij de FSW aangestelde) promovendi.

  • Medewerkers die een proefschrift hebben vervaardigd (ook zonder dat dit tot de functie-eisen behoorde).

Procedure

Uitbetaling gebeurt na afloop van de promotie. De promovendus ontvangt een brief van het faculteitsbestuur met daarbij een declaratieformulier. Dit ingevulde formulier kan samen met de originele bewijsstukken teruggestuurd worden naar het faculteitsbestuur, Postbus 9555, 2300 RB Leiden.

Vergoeding afdracht proefschriften

In artikel 19 van het promotiereglement van de Universiteit Leiden staat voorgeschreven dat de promovendus het volgende moet aanleveren:

  • een aantal gedrukte exemplaren van het proefschrift voor de lees- en oppositiecommissie (10 exemplaren af te leveren bij de pedel, Rapenburg 73 en 10 bij het bureau van de decaan) en het archief van de Universiteitsbibliotheek (5 exemplaren),

  • een digitale versie van het proefschrift bij de Universitaire Bibliotheek Leiden (UBL),

  • de promovendus verleent de universiteit een licentie voor niet-exclusieve openbaarmaking van het proefschrift in digitale vorm. Daartoe dient de promovendus een door het College van Bestuur vastgestelde standaard-licentieovereenkomst te ondertekenen.

De universiteit verstrekt de promovendus voor de licentie een eenmalige vergoeding van € 500,- die overigens mede strekt ter vergoeding van de kosten van het drukken van de eerdergenoemde 25 af te dragen exemplaren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze financiële regeling berust bij de UBL.

Datum regeling promotiesubsidie

Deze regeling promotiesubsidie FSW is van kracht vanaf 1 januari 2011. Voorgaande facultaire regelingen komen hiermee te vervallen. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de decaan.

Laatst Gewijzigd: 12-05-2011