Postmasteronderwijs

De opleiding tot GZ psycholoog staat o.a. open voor afgestudeerde psychologen. Je moet bepaalde vakken in je bachelor- en masteropleiding hebben gevolgd met een bepaalde omvang:

Basisaantekening psychodiagnostiek
Samen met je diploma voor de masteropleiding kun je het certificaat van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) basisaantekening psychodiagnostiek krijgen, mits je voldoet aan alle voorwaarden:
Basisaantekening Psychodiagnostiek

Postmasteropleidingen
Om toegang te kunnen krijgen tot de postmasteropleidingen, moet je voldoen aan eisen die aan de vooropleiding (bachelor en masterprogramma) worden gesteld:
Postmasteropleiding Psychotherapie
Postmasteropleiding Gezondheidszorgpsycholoog

BIG-register

Psychologen kunnen na hun masteropleiding psychologie en een postmaster beroepsopleiding een registratie krijgen in het BIG-register voor de gezondheidszorg. Zij hebben dan een door de overheid erkende status.

Beroepen en opleidingen

Na je master zijn er verschillende opleidingen voor beroepen in de GZ:

GZ Psycholoog - De opleiding tot GZ-psycholoog is een tweejarige opleiding. Tijdens de opleiding werk je gedurende twee jaar 4 dagen per week in een erkende praktijkinstelling onder supervisie. Naast deze praktijkwerkzaamheden volgt  de opleiding 6 uren cursorisch onderwijs per week. Ongeveer de helft van het cursorische deel van de opleiding wordt besteed aan Diagnostiek en Indicatiestelling, de andere helft aan Behandeling (niet psychotherapie). Daarnaast is aandacht voor onderwerpen zoals ethiek, psychofarmacologie, seksuologie etc.
Centrale aanmelding opleiding GZ-Psycholoog

Klinisch Psycholoog - Na de tweejarige opleiding tot GZ psycholoog kan men een vierjarig opleidingstraject volgen tot Klinisch Psycholoog. De cursist krijgt een aanstelling bij een praktijkinstelling voor tenminste drie dagen per week; daarnaast is er een cursorisch programma. De cursisten van de PDO GGZ Leiden/Rotterdam volgen in dat kader eenmaal per maand gedurende twee dagen cursorisch onderwijs bij de RINO groep te Utrecht. De opleiding tot KP bevat drie grote onderdelen: specialistische psychodiagnostiek, de psychotherapie in zijn volle omvang en het leren uitvoeren van onderzoek- en managementtaken.

Geregistreerd Klinisch Neuropsycholoog - Dit specialisme is recent ook erkend door de Minister. Inmiddels zijn ook de specialistische opleidingen tot Klinisch Neuropsycholoog gestart. Deze opleiding volgt op de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.

Psychotherapeut - Na de studie psychologie kan men ook de opleiding tot Psychotherapeut volgen. Opleiders en praktijkinstellingen vinden het meestal gewenst dat een psychotherapeut eerst is opgeleid tot GZ psycholoog.

Voor degenen die zich willen bekwamen in één bepaalde psychotherapierichting zijn er opleidingen bij Specialistische Psychotherapie Verenigingen (SVP)

Laatst Gewijzigd: 17-03-2017