Dr. Wim van BreukelenTelefoon: +31 (0)71 527 3731
E-Mail: j.w.m.van.breukelen@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Sociale en Organisatiepsychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A45


Wim van Breukelen studeerde sociale psychologie in Utrecht. Werkte tot 1991 als onderzoeker en beleidsmedewerker bij de Directie Personeel van de Koninklijke Marine en promoveerde in dat jaar op het onderwerp "Personeelsverloop in organisaties". Is geïnteresseerd in de methodische aspecten van het doen van onderzoek in organisaties, en in de vertaling van onderzoeksresultaten in beleidsmaatregelen. Onderwerpen waaraan hij momenteel werkt zijn: leiderschap in organisaties, leiderschap en ‘coaching’ in de context van teamsport, flexibilisering van de arbeid, en Het Nieuwe Werken. Dit alles in wisselwerking met de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers en met de productiviteit en de resultaten van de teams, afdelingen of organisaties in kwestie.

Onderzoek

Leiderschap is een belangrijke factor in het functioneren van teams, afdelingen en organisaties. In de loop van de jaren is leiderschap in de Sociale psychologie en de Arbeids- en Organisatiepsychologie bestudeerd vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken. Leiderschap vormt een belangrijk interessegebied voor Wim van Breukelen, en hij heeft dan ook onderzoek gedaan naar diverse theorieën op dit gebied, zoals de Leader-Member Exchange (LMX) theorie, de contingentiebenadering van leiderschap, de ‘need for leadership’ theorie en participatief of democratisch leiderschap. Een belangrijke conclusie is dat de organisatiecontext in hoge mate bepaalt in hoeverre een bepaald type leiderschap effectief is en welke activiteiten van leidinggevenden wellicht overbodig zijn of zelfs contraproductief kunnen uitpakken. Bovendien blijkt het belangrijk om in onderzoek op dit gebied bij de statistische verwerking van de gegevens rekening te houden met het ‘multi-niveau’ karakter van organisaties.  

Publicaties

 • Van Breukelen, J.W.M. (1988). Personeelsverloop in organisaties: een litera­tuuroverzicht en een model. Gedrag en Organisatie, 1, (6), 37-65.
 • Van Breukelen, J.W.M. (1990). Organizational commitment: een bruikbaar begrip vo­or ­on­de­r­zo­ek in or­ga­ni­sa­ti­es? Ge­dr­ag en Organisatie, 3, 264-289.
 • Van Breukelen, J.W.M. (1991). Personeelsverloop in organisaties. Leiden: proefschrift.
 • Sturm, M.B., Van Breukelen, J.W.M.  & Steensma, H.O. (1992). Een alternatieve opzet van praktijkonderzoek naar personeelsverloop. Gedrag en Organisatie, 5, 294-306.
 • Wit, A.P., Van Breukelen, J.W.M. & Gagliardi, Y. (1993). Interne en externe mobili­teit bij een grote overheidsinstelling. Gedrag en Organisatie, 6, 25-45.
 • Van Breukelen, J.W.M. & Knegtmans, J.J. (1993). Gedragsintenties en gedrags­verwachtin­gen. Toegepaste Sociale Psychologie, 7, 115-127.
 • Van Breukelen, J.W.M. (1993). Personeelsverloop in organisaties: suggesties voor een ac­tief be­le­id. In: A.W. van Asch & J.J. Boonstra: Personeelsvoor­ziening in een turbulente arbeidsmarkt (p.181-204). Utrecht: Lemma.
 • Van Breukelen, J.W.M. (1993). Personeelsverloop: een kwestie van toeval?  Marine­blad (maandblad voor marine-officieren), juni 1993.
 • Van Breukelen, J.W.M. & Van Eybergen, R. (1995). Leiderschap en motivatie. In: R. van der Vlist, H. Steensma, A. Kampermann & J. Gerrichhauzen (red). Handboek leiderschap in arbeidsorganisaties (p. 75-101). Heerlen: Open Universiteit.
 • Van Breukelen, J.W.M. (1996). Organizational commitment in perspectief. Gedrag en Organisatie, 9, 145-166.
 • Van Breukelen, J.W.M. (1996). Organizational commitment: een belangrijke factor voor het gedrag van werknemers in organisaties. Methoden, technieken en analyses van personeelsbeleid, Afl. 39, II.2.3.3, 201-209. Deventer: Kluwer.
 • Van Breukelen, J.W.M. & Konst, D.F.M. (1997). De Leader-Member Exchange leider­schapstheo­rie: iets anders of meer van hetzelfde? Gedrag en Organisa­tie, 10, 1-16.
 • Van Breukelen, J.W.M. & Van der Vlist, R. (1997). Motivatie en de arbeids- en organisatie­psy­chologie. De Psycholoog, 32, (2), 65-70.
 • Van Breukelen, J.W.M. & Mooijaart, A. (1997). Een vergelijking van twee analyse-methoden: "gewone" regressie-analyses en "regressie-analyses" met latente factoren. Kwantitatieve Methoden, 18 (nr. 54), 11-30.
 • Van Breukelen, J.W.M. & Konst, D.F.M. (1998). Contingentie-theorieën van Leider­schap: mogelijkheden en problemen. In: H. Kuipers, C. Midden & H. Steensma, Wie is aan zet? Het veranderen van individuen, groepen en organisaties (p. 115-133). Maarssen: Else­vier/De Tijdstroom.
 • Van Breukelen, J.W.M. (1998). Organizational commitment: binding van werknemers. M­a­na­ge­r's Clout, 3, 4 (zomer 1998), 6-9.
 • Van Breukelen, J.W.M., Van der Vlist, R. & Konst, D. (2000). De effecten van een gedifferentieerde behandeling door leidinggevenden op de betrokkenheid van hun medewerkers. Sociale Psychologie en haar Toepassingen, 14, 135-150.
 • Van Breukelen, J.W.M. & Allegro, J.T. (2000). Effecten van een nieuwe vorm van flexibilisering van de arbeid: een onderzoek in de logistieke sector. Gedrag en Organisatie, 13, 107-125.
 • Van Dierendonck, D., LeBlanc, P.M. & Van Breukelen, W. (2002). Supervisory behavior, reciprocity and subordinate absenteeism. The Leadership and Organization Development Journal, 23, 84-92,
 • Van der Vlist, R. & Van Breukelen, W. (2002). Participatief leiderschap. In: R. Richardson, D. Verweij, A. Vogelaar & H. Kuipers (red.), Mens en organisatie; De krijgsmacht in verandering (p. 274-301). Amsterdam; Mets & Schilt.
 • Van Breukelen, W., Konst, D. & Van der Vlist, R. (2002). Effects of Leader-Member Exchange (LMX) and differential treatment on work unit commitment. Psychological Reports, 91, 220-230.
 • Van Breukelen,  W. (2004). Flexibilisering en management. In: F. Glastra, S. van der Haar, M. Lens en P. Schedler, Losse koppelingen: over flexibilisering van arbeid, organisatie en leefwereld (p. 129-154). Den Haag: Reed Business Information.
 • Van Breukelen, W., Van der Vlist, R. & Steensma, H. (2004). Voluntary employee turnover: combining variables from the ‘traditional’ turnover literature with the theory of planned behavior. Journal of Organizational Behavior, 25, 893-914
 • Van Breukelen, W., Konst, D. & Van der Vlist, R. (2004). Distinguishing between neutralizing and moderating effects: Reaction to Comments on “The effects of Leader-Member Exchange and differential treatment on work unit commitment”. Psychological Reports, 95, 879-882.
 • Steensma, H., Van Breukelen, W. & Sturm, M. (2004). Studying employee turnover by splitting up the usual comparison group. Journal of Individual Employment Rights, 11, 211-217.
 • Van Breukelen, W. & Van der Vlist, R. (2005). Participatief leiderschap: mogelijkheden en beperkingen. Gedrag & Organisatie, 18, 156-180.
 • Van Breukelen, W. & Kole, L. (2005).  De kenmerken van een goede coach volgens amateurteamsporters. Sportpsychologie Bulletin, 16, 2, 26-35.
 • Konst, D. & Van Breukelen, W. (2005). Effects of hierarchical positions of target persons on social inference: schema use and schema content in perceiving leaders and subordinates. In: B. Schyns & J.R. Meindl (Eds.) Implicit leadership theories: essays and explorations (pp. 305-331). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
 • Van Breukelen, W., Schyns, B. & Le Blanc, P. (2006). Leader-Member Exchange theory and research: accomplishments and future challenges. Leadership, 2, 3, 295-316.
 • Van Breukelen, J.W.M., Zandbergen, B. & Busing, F.M.T.A. (2007). De structuur en het belang van werkwaarden: een vergelijking tussen drie analysetechnieken. Gedrag & Organisatie, 20, 272-302.
 • Syroit, J., Steensma, H. & Van Breukelen, W. (2007). Rechtvaardigheids-onderzoek in Nederland. Gedrag & Organisatie, 20, 321-326.
 • Van Breukelen, W. & Wesselius, W. (2007). Differentiatie door coaches binnen amateur sportteams: terecht of onterecht? Gedrag & Organisatie, 20, 427-444.
 • Van Breukelen, J.W.M. & De Vries, R.E. (2011). Aan welke activiteiten van leidinggevenden hebben medewerkers vooral behoefte? Nieuwe onderzoeksresultaten en suggesties. Gedrag & Organisatie, 24, 233-256.
 • Van Breukelen, W., Van der Leeden, R., Wesselius, W. & Hoes. M. (2012). Differential treatment within sports teams, leader-member (coach-player) exchange quality, team atmosphere, and team performance. Journal of Organizational Behavior, 33, 43-63.
 • Van Breukelen, W. (2012). Het belang van de context voor onderzoek binnen de organisatiepsychologie. Gedrag & Organisatie, 25, 244-253.
 

More Information about the Department of Social & Organizational Psychology

Voor meer info over de Sectie Sociale en Organisatiepsychologie (in het Engels), ga naar de website S&O.

For more information about the Department of Social and Organizational Psychology, please visit the website S&O.

Laatst Gewijzigd: 07-01-2014