Individueel Traject

Als je kiest voor het Individueel Traject van het Honours College FSW ben je vrij om zelf een uitdagend programma van 30 EC samen te stellen. Dit betekent dat je uit een breed aanbod een gericht pakket van vakken kiest. Wat zie jij als een goede voorbereiding op jouw latere missie in je professionele bestaan?

Er is van alles mogelijk, maar je plannen moeten wel eerst door de examencommissie worden goedgekeurd. Dat gebeurt aan de hand van een door jou opgesteld studieplan. Je Honours College coach zal je daarbij helpen.


Studieplan

In je Honours College studieplan stel je zelfstandig een helder onderwijsprogramma van 30 EC samen. De gekozen onderwijsactiviteiten moeten een samenhang hebben en het geheel van onderwijsactiviteiten moet bijdragen aan het behalen van de Honours College FSW eindtermen. Je sluit je studieplan af met een heldere motivatie waarom jouw gekozen onderwijsactiviteiten bijdragen aan het realiseren van deze eindtermen.

Richtlijnen voor het samenstellen van je studieplan

Voor het samenstellen van je studieplan (totaal 30 EC) maak je een keuze uit de volgende programma onderdelen:

 • Honours onderwijsaanbod
  Kies 10 EC of meer aan vakken uit het programma van het Honours College FSW Individueel Traject. Daarnaast volg je in ieder geval één Honours Class aangeboden door de Honours Academy. 

 • Regulier onderwijsaanbod
  Maak een keuze uit het reguliere onderwijsaanbod om je studieplan aan te vullen tot 30 EC. Hierbij gaat het om reguliere vakken van binnen en buiten de eigen studie. 

  - Je mag maximaal 2 vakken van de eigen discipline in je studieplan opnemen. Voor de gekozen vakken uit de eigen discipline maak je een aanvullende opdracht voor het Honours College. Let op: deze vakken tellen dus niet mee voor de studiepunten van je eigen opleiding.

  - Voor elk regulier vak geldt dat het vak in jaar 2 minimaal niveau 300 en in jaar 3 minimaal niveau 400 moet hebben.

  - Je doet een verplichte uitbreiding van 3 EC van je Bachelor scriptie voor extra verdieping of verbreding van je onderzoek.

Alle onderdelen zijn extra-curriculair, dat wil zeggen: ze maken geen deel uit van het regulier verplichte onderwijs binnen de Bachelor van de eigen discipline en kunnen niet meetellen voor het reguliere Bachelorprogramma.

Toelatingsvoorwaarden Individueel Traject

 • Je hebt een GPA van 7,5 of hoger;
 • je studeert nominaal;

 • je overtuigt ons van je motivatie voor deelname aan het Honours onderwijs.

De toelating vindt plaats in een aantal stappen:

 • je meld je aan als kandidaat voor het Individueel Traject van het Honours College FSW via het online aanmeldingsformulier. Je kunt je aanmelden wanneer je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet;

 • je overlegt met je Honours Coach over jouw studieplan voor dit traject

 • je legt het uiteindelijke studieplan voor aan de Examencommissie van het Honours College FSW. De Examencommissie keurt je studieplan goed of amendeert het eventueel.

Na toestemming zal je ieder studiejaar een tweetal voortgangsgesprekken hebben met de Honours coach. Mochten er tijdens het traject wijzigingen in de inhoud nodig zijn, dan overleg je dit met de coach, en zal dat opnieuw door de Honours College FSW examencommissie geaccordeerd kunnen worden.

Laatst Gewijzigd: 04-09-2017